fusain d'europe-euonymus europaeus-celastracée

fusain d'europe-euonymus europaeus-celastracée